FANDOM


.Allinim Rof Tius Tseb Eht Si ArinimLanif

! A., Allizdog 2  Ni Kcab Si Nador

.Eno Gnitaerc Yb Pleh Saelp, Surausorog Rof Segap Ngised On Era Ereht


Translate this to get spoilers, opinions, facts, and more!